Geodetické práce

Stavební geodézie

 • Vybudování vytyčovací sítě stavby
 • Podrobné vytyčení stavebního objektů
 • Kontrolní měření stavebních objektů
 • Sledování svislých posunu
 • Měření a výpočty kubatur
 • Měření jeřábových drah
 • Vytyčování pozemních, liniových a plošných stavebních objektů
 • Speciální práce podle požadavku objednatele
 • Zaměření skutečného stavu budov. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby).
Pro stavebníky RD 
 • Vytyčení hranice pozemku, resp. geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemku a vyznačeni věcného břemene k částí pozemku (služebnost, přístup k pozemku)
 • Mapový podklad pro projekt (osazení RD)
 • Vytyčení prostorové polohy stavby (osarení RD) a podrobné vytyčení včetně zajištění vytyčených bodů
 • Zaměření přípojek inženýrských sítí a zpracování GČDSPS
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastru nebo změnu obvodu budovy.
Mapování,
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GČDSPS)
 • Základní a účelové mapy velkých měřítek v digitální formě
 • Doplnění stávajících map velkých měřítek dalšími prvky polohopisu
 • Aktualizace dat stávajících informačních systémů
 • Tvorba a údržba základních map závodů (ZMZ)

Měření jeřábových drah

 • Zaměření geometrického tvaru jeřábové dráhy - nové
 • Kontrolní zaměření geometrického tvaru jeřábové dráhy za provozu
Zeměměřické činnosti pro účely katastru
Geometrické plány dále jen "GP."
 • GP pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku
 • GP pro vyznačení budovy nebo změny jejich obvodu v katastru
 • GP pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti.
 • GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku (právo vstupu na pozemek, právo vedení a údržby inženýrských sítí atd.)
 • ZPMZ (záznam podrobného měření změn) - zobrazení dalšího prvku polohopisu.
Trasování inženýrských sítí

 • Lokalizujeme, vytýčíme a zjistíme hloubku uložení podzemních inženýrských sítí různých typů kabelu a potrubí
 • Vedení sítí zjišťujeme radiodetekční metodou pomocí aktivního ručního lokátoru. Tímto přístrojem se dají hledat pouze kovová vedení (ocelolitina, zinkovaná ocel, měď, nerez ocel) nebo inženýrské sítě musejí mít detekční zařízení.
 • Používáme kvalitní přístroje - lokátory od firmy Radiodetection.